Certifikáty a poistenia

Spoločnosť GRUPP 5B je držiteľom oprávnení:

  • Licencia na prevádzkovanie SBS udelená Krajským riaditeľstvom PZ SR Prešov podľa Zákona NR SR č. 473/2005 Z.z. (zákon o súkromnej bezpečnosti)
  • Certifikát systému riadenia kvality ISO EN 9001:2008.
  • Spoločnosť GRUPP 5B zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi pri plnení pracovných úloh zamestnancami spoločnosti GRUPP 5B s.r.o., alebo v priamej súvislosti s týmito úlohami, respektíve porušením povinností, alebo úmyselným konaním.
  • Spoločnosť GRUPP 5B má uzatvorené poistné zmluvy v poisťovniach na zodpovednosť právnickej osoby za škody.