Bezpečnostná služba – strážna, detektívna

service-2

Bezpečnostná – detektívna služba PS 000 360

 • monitorovanie činnosti fyzickej osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
 • hľadanie osoby
 • hľadanie majetku
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Bezpečnostná – strážna služba PS 000 386

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
 • vypracúvanie plánu ochrany