KONTAKT

GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11808/P
IČO: 364 62 764
Číslo licencie strážnej služby: PS000386
Číslo licencie detektívnej služby: PD000360
Číslo licencie odbornej prípravy a poradenstva: POP000366
Číslo licencie technickej služby: FT001196

Tel./Fax.:052/7724 176, 0903 610 114, e-mail: grupp5b@grupp5b.sk

Stála služba-operačné stredisko PCO Tel.:052/7724 177, 052/7723 571, 0911 890 716

Pult centralizovanej ochrany (PCO) a zabezpečovacie systémy: 0903 610 220, e-mail: pco@grupp5b.sk

Sekretariát a ekonomické oddelenie: e-mail: sekretariat@grupp5b.sk

Personálne oddelenie-príjem pracovníkov do SBS Tel.:052/7724 176, 0903 646 848, 0903 610 114

POLITIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

V súvislosti s účinnosťou zákona 18/2018 Z. z. od 25.mája 2018 sme spracovali aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie a zaviedli do praxe základné princípy GDPR. Tieto dokumenty sú umiestnené na prevádzke a sú k dispozícii dotknutým osobám.