Služby

Spoločnosť GRUPP 5B s.r.o. sa od svojho vzniku zaoberá komplexnou ochranou osôb a majetku a to jednak prostredníctvom zariadení elektronickej zabezpečovacej signalizácie, jednak priamou fyzickou a režimovou ochranou.
Spoločnosť GRUPP 5B s.r.o. ako akreditovaná osoba v zmysle Zákona č. 473/2005 Z.z. o Súkromnej bezpečnosti ponúka prevádzkovateľom súkromných bezpečnostných služieb, ako aj uchádzačom o zamestnanie v SBS, kvalitnú odbornú prípravu pre získanie odbornej spôsobilosti podľa Zákona O Súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z..
V rámci celého územia SLOVENSKEJ REPUBLIKY prevádzkujeme stredisko registrovania poplachu / PCO slúžiaci na ochranu osôb a majetku, ktorým monitorujeme objekty od peňažných ústavov, galérií, benzínových čerpadiel, subjekty rôznych fyzických a právnických osôb, rodinné domy a súkromné byty v bytových zástavbách.
Veľmi dôležitým prostriedkom systému komplexného technického zabezpečenia objektov je elektronická požiarna signalizácia / EPS, ktorá slúži na preventívnu ochranu pred požiarmi.
Okrem tejto činnosti sa zaoberáme taktiež fyzickou a režimovou ochranou osôb a majetku a detektívnou činnosťou, ktorú uskutočňujeme odborne spôsobilými zamestnancami spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami v daných oblastiach.
Spoločnosť GRUPP 5B s.r.o. sa zaoberá aj prevozom peňažných hotovostí v peňažných ústavoch, veľkoobchodoch a taktiež doprovodom pri prevoze peňažných hotovostí pre rôzne organizácie a spoločnosti.
Ku skvalitneniu práce prispieva nemalou mierou aj úzka spolupráca s Policajným zborom v SR.

Využitie technických prostriedkov na zabezpečenie kvality výkonu strážnej služby a zabezpečenie kontroly výkonu strážnej služby. Zamestnanci našej spoločnosti používajú pri svojej činnosti okrem výstroje (tomfa, putá, slzný plyn, detektory, monitorovacia technika, nástražná technika…), taktiež strelné zbrane a služobných psov. Prepojenosť a operatívnosť práce zamestnancov spoločnosti je zabezpečovaná rádiostanicami a služobnými mobilnými telefónmi.

Bezpečnostná – strážna služba PS 000 386

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
 • vypracúvanie plánu ochrany

Poradenstvo a odborná príprava PS 000 366

 • vykonávanie kurzov odbornej spôsobilosti
 • príprava na výkon strážnej služby
 • príprava na výkon detektívnej služby
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej, detektívnej služby

Bezpečnostná – detektívna služba PS 000 360

 • monitorovanie činnosti fyzickej osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
 • hľadanie osoby
 • hľadanie majetku
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo